لړليک سريزه تقريظ ماخذ

ماخـــــــــــــــذ


د غوږ, ستوني او پزي ناروغي 1379
دمحترم پوهـــــــــــــــنمل دکتور غلام سخي سليمي تاليف

Disease of Ear Nose and Throat
Second edition 1998 (India)
By: P.L Dhingra

Text book of Ear Nose and Throat
Latif and Ghani 7th edition 1998 ( Pakistan)