کله چې زه به له کوڅو تیریدم
پنځه او لس به په کړکو ولاړې
له هرې خوا کتلې

څو کاله تیر شول
جنوکي کمي شوي
هر یو، یو خوا ولاړه
او زما ویښتو په رژیدو پیل وکړ
او پاتې شونکي
په نوبت شول ټول سپین
اوس په کوڅه
او لا په ښار څوک نشته
په محبت چې نیم نظر وګوري

سمیع الله خالد سهاک
مونتری، کالیفورنیا
دوشنبه دفبروری ۱۶، ۲۰۱۵ کال