ارسالی: داود نعیم

" اینکه امریکا عزم کشیدن قوای اش را از افغانستان دارد، از دیری بدینسو واضح است!

اینکه طالبان با بی خبری از سیاست های ملی، منطقوی و جهانی بسر میبرند و یگانه خواست و خواهش شان رسیدن به قدرت است، هم از دیده ها پنهان نیست. اما لکۀ ننگ را اینبار طالبان با نشست ننگین مسکو کمائی نمودند، زیرا ایشان در نشستی ادعای موفقیت را دارند که طراحی آن نشست را تیم ‌های استخباراتی نزدیک به روسیه و ایران به دست داشته و تحت نام "نشست افغانستانی ها" حضور به هم رسانیده بودند!

نشست مسکو را جهت غافل ساختن بعضی ها یک نشست "بین الافغانی" نامیده بودند، اما در داخل این نشست ابراز صورت گرفت که در طراحی این نشست "افغانستانی ها" نقش اساسی را بازی نموده اند. حاضرین مجلس همه در این ارتباط خاموشی، که علامت رضاست، را اختیار نمودند.

طراحان ماهر این نشست که هدف اصلی شان امتیاز طلبی های منطقوی و جهانی ایران-روسیه بوده است، از نا فهمی طالبان سؤ استفاده نموده، از یک طرف طالبان را به نام افغان نه، بلکه به نام "افغانستانی" در این نشست دعوت نموده بودند و از جانبی دیگر زمانیکه عبدالطیف پدرام در داخل مجلس در حضور نمایندگان طالبان و بقیه حاضرین مجلس نقش اساسی "افغانستانی ها" را در طراحی این مجلس دو روزه آشکار ساخت، همه، به شمول نمایندگان طالبان در این ارتباط از خاموشی، که علامت رضاست، استفاده نمودند.

طالبان در نشست مسکو با کسانی نشست نمودن و طرح بر اندازی قانون اساسی افغانستان و نظام نیم بند افغانستان را مطرح نمودند، که در قدم اول اکثریت کامل آنها معاش خوران امریکا بوده و برخی عظیم آنها در عین حالیکه معاش شانرا از بودجۀ امریکا اخذ میکنند، با بازی های محیلانه و منافقانۀ ایشان از طریق نشست مسکو در پی پروژۀ قوی ساختن نفوذ ایران-روسیه در منطقه میباشند. در مصاحبه های حاشیه وی این نشست یکی از نمایندگان طالب بیشتر علایق رژیم ایران را مطرح نموده است، نسبت به منافع ملی و علائق افغانستان.

سؤال در این است که چگونه خواهد توانست طالبان این لکۀ ننگ را که از طریق نشست مسکو کمائی نموده اند، بلخصوص این لقب "طالبان افغانستانی" را که از طریق نشست دو روزۀ مسکو بر پیشانی چسپانیده اند، دو باره پاک، دور و یا اقلاً این لکۀ ننگ را خیره سازند؟

پاسخ این سؤال این است که یگانه راهی را که "طالبان افغانستانی" از آن طریق "لقب افغانستانی" را که بر پیشانی شان چسپانیده شده است، دو باره پاک، دور و یا اقلاً این لکۀ ننگ را خیره سازند این میباشد، که، همانطوریکه طالبان آگاهانه و یا هم نا آگانه به "پا بوسی" پوتین در مسکو و دستبوسی خامنه ئی در تهران شتافته اند، این بار باید با یک روحیۀ صادقانه و ملی، در شرایط دشوار کنونی، به "دست بوسی" رئیس جمهور صادق و مُدَبر افغانستان دکتور اشرف غنی و به احترام به منافع واقعی ملت مظلوم ما بپردازند، تا باشد که به کمک پروردگار متعال در مشکلات وطن گشایشی به وقوع پیوندد!"

---------------------------------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید تأمین حقوق زنان و تأمین حقوق تمامی اتباع افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما