شمالي هندوستان کې پولیس د هغې نجلۍ پېژندلو لپاره د بې درکه ماشومانو لیستونه ګوري، چې ګومان کېږي له بیزوګانو سره اوسېده.