د افغانستان او پاکستان د پارلمان او مدني ټولنې غړو په اسلام آباد کې لیدنې کتنې وکړې