د امریکاغږ اشناتلویزیون د یو ځانګړي راپور له مخې ښکاري چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې له کوره د نجونو او ميرمنو د تيښتې پيښې زیاتې شوي دي. ددی ستونزې علتونه به د امریکاغږ نه د نوشابې اشنا په راپور کې د څوتنو هغو ميرمنو نه واورو چې د مختلفو عواملو له امله د کوره تيښتې ته مجبورې شوي دي او په کابل کې د امن په نوم کورونو کې شپې ورځې تيروي.