آیا پوهیږئ چې د نړۍ تر ټولو بډایه کسان د کومو هیوادونو اوسیدونکي دي او څومره سرمایه لري؟ جزئیات یې په دې ویدیو کې وگورئ: