د بي بي سي پښتو خبر او نظر خپرونه چې د افغانستان پر وخت ۹ او د پښتونخوا پر وخت ۹:۳۰ په ژوندۍ بڼه پر فېسبوک خپرېږي ګډون وکړئ او خپل نظرونه مو دلته شريک کړئ. ولي لوړ غږونه پر موږ اغيز کوي ؟ د ښاري ژوند له شورماشور نه نيولې بيا د وسلو ترغږ پورې دا ټول ترهغه ډېر بد دي چې موږ يې په اړه سوچ کوو. غږ څه دى، پرانسانانو څنگه اغېز کوي او څنگه کېدى شي چې د زيان کچه يې کمه شي .