انفلونزا څه ډول ناروغي ده؟ د دغې ناروغۍ ویروس څنګه خپل شکل بدلوي تر څو د بدن د دفاعي سیستم څخه ځان وژغوري او د ناروغۍ سبب شي؟ دا معلومات په ویډیو کې وګورئ.