ترکيې ځواکونه به سوريه کې د کوردي مليشو پر وړاندې جنګېږي.