جمهور رئیس ټرمپ په سویس کې دی او د نړۍ اقتصادي غونډه کې به د جمعې په ورځ وینا وکړي.