ژبپوه پروفیسور مجاویر احمد زیار سره د سپین تڼي ځانګړې مرکه