الکټرانیک پوستکی، ایا کوم وخت مو دا تصور کړی، چې پر خپل لاس به تلوېزیون کتلی شئ؟ دا وېډیو وګورئ