د خبر او نظر خپرونه په ژوندۍ بڼه د ماشومانو لپاره په خپله ژبه کارتون څومره اړین دی. خپل نظرونه راسر شريک کړئ.