ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
لړليک د ليکوالې لنډه پېژندنه

د كتاب پېژندنه
1. د كتاب نوم: پښتو نحوه (ګرامر)
2. ليكوال: پوهندوى ډاكتر زرغونه رښتين زيور
3. د چاپ ځاى: د ساپي د پښتو څيړنو او پراختيا مركز
پېښور – پښتونخوا
4. د چاپ نېټه: 1382 لمريز – 2003 ع كال

د پښتو ادب د اسمان پنځم ستورې، لوى استاد علامه پوهاند رښتين پاك روح ته، د هغو خدمتونو د لمانځنې او درناوي په وياړ، چې څه د پاسه نيمه پيړۍ يې د زړه په وينه او د تندي په خولو پښتو ژبه او ادب د نړيوالې سيالۍ جوګه كړې او پښتو ژبې او ادب ته يې نوى خوند او رنګ ور بخښلى دى!