ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
سريزه لومړی مخ دوهم مخ دريم مخ څلورم مخ پنځم مخ شپږم مخ اووم مخ اتم مخ نهم مخ
لسم مخ يولسم مخ دولسم مخ ديارلسم مخ            
پـــډنـــګ
د پډنـګ د جوړولو دپاره څو لارښوني
1- د پډنـګ جوړولو په مهال پام كوى چي كه چيري يو شى د بل شي سره ګډ وي ښه يې حل كړى. هر څومره چي مواد حل سي هغومره يې پډنـګ ښه جوړيږي.
2- كله چي هګۍ سره وهى پام كوى چي د هګيو ژړ او سپين بېل بېل سره و وهى او د هګۍ سپين دومره لا ډېر سره و وهى لكه ځګ داسي سي او دا ځګ تر نيم ساعت پوري كښې نه ني. هګۍ چي هر څومره ډيري سره و وهى هغومره يې پډنـګ نرم او ملائم جوړيږي او كه دغه شيان سره ونه وهل سي او ښه سره حل نسي نو پډنـګ نه د كتلو دپاره خوشرنـګه وي او نه د خوړولو دپاره خوندور وي.

كسټرډ پډ نـګ
لازم مواد :-
1- هګۍ دوې دانې 2- كسټرډ ( 500 ګرامه ) 3- غوړي ( 100 ګرامه ) 4- بوره ( 500 ګرامه ) 5- بيكينـګ پوډر يا سوډا نيمه د چايو كاچه 6- شيدې 250 ګرامه.
د پخېدو ترتيب :- غوړي او بوره ښه سره ګډ كړى. هګۍ او شيدې ښه سره و وهى په دې كي په غوړي ګډ سوي بوره هم واچوى بيا نو لږلږ كسټرډ ور اچوى او ښه يې سره وهى سوډا هم ور واچوى بيا نو يو كټورى يا بل لوښى چي خوله يې خلاصه وي په هغه كي لږ غوړي واچوى او دا مواد ور واچوى او سر يې ور بند كړى او په پام كي لرى چي لوښي بايد لږ تر لږه دوه انچه خالي وي بيا پر دې باندي يو دروند شى كښېږدى. وروسته بيا په يو خلاص خولي دېګ كي اوبه واچوى او پر اور باندې كښېږدى او قالب پكښي كښېږدى پام كوى چي دغه لوښى بايد نيمى په اوبو كي وي بيا نو د يو ساعت دپاره يې پر خام اور باندي كښېږدى. وروسته له يوه ساعته يې وګورى پډنـګ به جوړ سوى وي.

د هګيو پډنـګ
لازم مواد :-
1- هګۍ درې دانې 2- شيدې نيم كيلو 3- بوره 125 ګرامه 4- هېل درې دانې.
د پخېدو ترتيب :- د هګيو ژړ او سپين جلا جلا سره و وهى. د هګيو سپين دومره سره و وهى چي لكه ځګ داسي سي بيا بوره ور واچوى او سره و وهى او بيا د هګۍ ژړ ور واچوى او لږلږ شيدې هم ور واچوى او سره وهى يې كله چي ټوله ښه سره حل سول او يو ډول سول بيا يو لوښى را واخلى چي خوله يې خلاصه وي يوه كاچغه بوره ور واچوى او پر اور باندي يې كښېږدى. كله چي بوره سره سول د لوښي په منځ كي يې ښه په منځ كي يې ښه په كاچغه هوار كړى او تياري سوي شيدې او هګۍ ور واچوى او پر سر يې سر پوښ ور كښېږدى او يو دروند شى يې پر سر ور كښېږدى. بيا نو يو خلاص خولي دېګ كي اوبه واچوى او پر اور يې كښېږدى او دغه لوښى پكښي كښېږدى د نيم ساعت دپاره وروسته بيا دغه راكښته كړى وې ګورى چي پډنـګ تيار دي كه نه كه يي په كلك والي كي لږ فرق و يو څو دقيقې يې بيا پر اور كښېږدى تر څو ښه پوخ سي وروسته يې بيا راكښته كړى او كښېږدى چي ساړه سي. كله چي ساړه سول په دېش كي پوره پډنـګ چپه خالي كړى او كه ستاسي خوښه وي پر سر يې د مالټگـې دړي او د كېلې ګردۍ حلغې پر كښېږدى.
د كهويا پډنـګ
لازم مواد :-
1- كهويا 250 ګرامه 2- شيدې يونيم كيلو 3- بوره 250 ګرامه 4- هګۍ اته دانې.
د پخېدو ترتيب :- شيدې ښه و اېشوى چي يو كيلو پاته سي. راكښته يې كړى او كښې يې ږدى چي سړې سي. بيا هګۍ په يوه لوښي كي ماتي كړى او ښه يې سره و وهى او كهويا ور واچوى او ښه يې سره و وهى چي كهويا په هګۍ كي حل سي او معلومه نه سي بيا شيدې ور واچوى او ښه يې سره ګډ كړى بيا بوره ور واچوى وروسته بيا په يوه كټوري كي يا د پډنـګ په مخصوص كټوري كي يې واچوى او په يو غټ خلاص خولي دېګ كي اوبه واچوى او د پډنـګ لوښى پكښي كښېږدى. پام كوى چي د پډنـګ لوښى نيمى په اوبو كي دننه او نيمى دباندي وي. وروسته بيا ددېګ سر پر كښېږدى او سكاره پر واچوى. يو څو دقيقې وروسته يې وګورى چي پډنـګ لكه فرني داسي خټه سول او سر بيره ګلناره سول راكښته يې كړى او كښېږدى چي ساړه سي كله چي ساړه سول را وايېخلى او نوش جان يې كړى.

دكېلې پډنـګ
لازم مواد :-
1- كېلې درې دانې 2- شيدې يو كيلو 3- هګۍ درې دانې 4- بوره 250 ګرامه.
د پخېدو ترتيب :- لومړى شيدې دومره و اېشوى چي د يو كيلو څخه درې پاوه پاته سي. كېلې كوچنۍ كوچنۍ ټوټگـې كړى او شيدو ته يې واچوى او هغه دومره سره و وهى چي شيدې لكه كهويا داسي سي بيا د هګۍ ژړ او سپين بېل بېل سره و وهى او يوڅو څاڅكي وانيلا ور واچوى بيا نو بوره ور واچوى او سره وې وهى وروسته سپين او ژړ سره يو ځاي كړى بيا دا ټوله شيان په يوه لوښي كي واچوى او ښه يې سره و وهى تر څو شيدې كېلې او هګۍ ټوله سره يو سي. په يو كټوري كي يې واچوى او پر خام اور باندي يې كښېږدى او پر سر يې د سكرو اور ور واچوى يو پنځلس دقيقې وروسته يې وګورى چي مخ يې ګلناره سوى دى؟ كه ګلناره سوى و او لكه فرني داسي سوي وه راكښته يې كړى او كښېږدى چي ساړه سي.

كسترډ او كېلې
لازم مواد :-
1- شيدې يو كيلو 2- كسترډ پوډر دوې غټگـي كاچغي 3- هګۍ دوې دانې 4- كوچي لږ څه 5- بوره 125 ګرامه 6- كېلې څلور دانې 7- پېروى 125 ګرامه.
د پخېدو ترتيب :- شيدې د پخېدو دپاره كښېږدى چي ښه واېشي او د يو كيلو څخه درې پاوه پاته سي بيا هګۍ په يوه لوښي كي ماتي كړى او ښه يې سره و وهى او كسترډ پوډر په نيم پاو شيدو كي واچوى او په كاچغه يې ښه سره و وهى چي كسترډ پكښي حل سي بيا يې پر خام اور باندي كښېږدى. كله چي كسترډ و اېشېدل او ځان يې سره ونيوى وهل سوي هګۍ ور واچوى او په كاچغه يې لړى بيا كوچي ور واچوى كله چي ټوله

سره كډ سول او يو ډول سول راكښته يې كړى او په يو خلاص خولي لوښي كې چپه كړى كله چي ښه ساړه سول بيا پېروى ور واچوى او ښه يې ولړى او كېلې كوچنۍ كوچنۍ ټوټگـې كړى ور وايې چوى او دستي يې د خورك دپاره را واخلى.
نوټ :- پام كوى چي په كسترډ كي هغه مهال كېلې واچوى چي را اخلى يې وختي كېلې مه ور اچوى پدې چي كېلې اوبه كوي او كسترډ اوبوزك راځي.

لـــېټگـــۍ
د پخېدو ترتيب :- يوه غټه كاچغه ژړ غوړي سره كړى او يوه كوچنۍ كاچغه اوړه پكښي سره كړى كله چي سره سول پنجري دارو او ګوړه ور واچوى او دوه ګيلاسه اوبه ور واچوى او وې اېشوى كله چي و اېشېدل راكښته يې كړى او تاوده يې وخورى.

د امو شيريخ
شيريخ خو په يخچال كي هم جوړيږي پدې چي نن ورځ په هر كور كي ريفريجر سته خو شيريخ كه په ماشين كي جوړ سي ډېر به خوندور وي. د شيريخ جوړولو دپاره.
1- دوه كيلو شيدې 2- څلور كيلو يخى 3- نيم كيلو مالګه 4- نيم كيلو شوره كافي ده خو د شيريخ ماشين چي هر څومره غټ وي هغومره يخى ډېر غواړي. د شيريخ جوړولو په مهال كي پام كوى چي په هغه ډبه كي چي تاسي شيدې اچوىى بايد څلرمه برخه يې خالي وي. تش ماشين لومړى پاك كړى بيا يې سر ور بند كړ او ميده سوى يخى او ښوره دباندي ځاي كي واچوى. لومړى يخي بيا مالګه بيا شوره ور واچوى او سر يې ښه ور بند كړى او پنځلس دقيقې يې دغسي پرېږدى وروسته تر پنځلس دقيقو يې په څو خولو شروع وكړي او پاوكم يو ساعت يې وڅرخوى كله چي شيريخ پر جوړېدو سو او شيريخ كلك سو بيا نو د هغه څرخول سخت كيږي او ډېر زور غواړي د دې وروسته هم بايد تاسي لږ نور يخى د يخي په ځاي كي ور واچوى او د استعمال كولو تر مهاله بايد پدې كي يخى وي.
شيريخ په ريفريجر كي هم جوړيږي. د شيريخ د موادو تر جوړېدو وروسته په كوټوري يا كاسه كي واچوى او د يخي په ځاي كي كښېږد. كله چي يو يا دوه ساعته تېر سول را وې باسى د شلمبو په ماشين يا مكسر باندي يې ښه سره ووهى او بيرته يې كښېږدى تقريبا په څلور ساعته كي شيريخ جوړيږي.

د پېروي نرم او خوندور شيريخ
لازم مواد :-
1- ميجيك ( ايس كريم پوډر ) 100 ګرامه 2- شيدې درې ليتره 3- بوره 500 ګرامه.
د پخېدو ترتيب :- د ايس كريم پوډر د يوه ليتر شيدو د څلرمي برخي سره په يوه لوښي كي واچوى او نرمه حلوا ځيني جوړه كړ. بيا درې ليتره شيدې په دېګ كي واچوى او وې ايشوى وروسته پنځه سوه ګرامه بوره او نرمه حلوا ور واچوى كله چي ښه پر اېشېدو راسي يو يا دوه جوشه ور كړى تر څو تولي شيدې ګاټه سي. او د دې دپاره چي شيريخ غوړ وزمه او خوندور سي يو څه بېروى يا وچي شيدې ور واچو بيا يې سړې كړى او په قالب كي يې واچو او شيريخ ځيني جوړ كړى.
د امو شيريخ
لازم مواد :-
1- شيدې دوه كيلو 2- كسترډ پوډر څلور غټگـي كاچغي 3- بوره ( 750 ګرامه) 4- ښه غوښن ام نيم كيلو 5-كوچي لږڅه 6- پېروى 125 ګرامه.
د پخېدو ترتيب :- دوه كيلو شيدې ښه و اېشوى چي يونيم كيلو پاته سي بيا بوره ور واچوى. كسترډ پوډر په سړو شيدو كي حل كړى بيا يې ور واچوى. كله چي مو پوډر ور واچول سمدلاسه به يې په كاچغه پكښي حل كړى او راكښته يې كړى. كښېږدى چي سړې سي. ام ټوټگـې ټوټگـې كړى پوستكي او مندكي يې ځني بيل كړى بيا دغه نازك ميده سوي ام د شلمبو په ماشين يا په مكسر كي حل كړى او تيار سوى كسترډ چي ساړه سول ور وايې چوى او نيم پاو پېروى هم ور واچوى او ټوله ښه سره حل كړى او د شيريخو په ډبه كي شيريخ ځني جوړ كړى يا يې په يخچال كي كښېږدى.

د قهوې شيريخ
لازم مواد :-
1- شيدې دوه كيلو 2- كوچي يا پېروى لږ څه 3- بوره 250 ګرامه 4- قهوه يوه كاچغه 5- كسترډ پوډر 4 كاچغي.
د پخېدو ترتيب :- شيدې پر اور كښېږدى دومره يې و اېگـشوى چي د دوو سېرو څخه يو سېر پاته سي بيا بوره ور واچوى كسترډ پوډر ور واچوى او تيار يې كړى. قهوه په يوه پياله كي واچوى او كريم ورسره ګډ كړى او ښه يې حل كړى كله چي حل سول او ځګ يې وكى بيا پدې كي يوه پياله شيدې ور واچوى او دا قهوه د كسترډ په شيدو كي واچوى او سره ګډ يې كړى. دغه شيريخ په يوه ساعت كي جوړيږي او د دغه څخه
ډېر خوندور شيريخ جوړيږي.

قــــلــــفــــي
لازم مواد :-
1- شيدې درې كيلو 2- كهويا 250 ګرامه 3- هېل لس دانې 4- د بادام مغز 250 ګرامه 5- بوره 250 ګرامه 6- كيوړه څلور غټگـي كاچغي.
د پخېدو ترتيب :- شيدې پر اور كښېږدى او دومره يې وچي كړى چي نيمى پاته سي بيا پدې كي بوره واچوى او راكښته يې كړى. كله چي ساړه سول كهويه او هېل ميده كړى ور وايې چوى. اوس نو كه مو د قلفي د يخي كېدو خيال وي نو پدې كي بادام ميده كړى ور وايې چوى او پسته ميده كړى د قلفي پر سر يې و پاشى او د قلفي سر ور بند كړى بيا په يوه خاورين منـګي يا بل غټ خاورين لوښي كي ډېر يخى مالګه او قلمي شوره ور واچوى او دغه قلفيان پكښي كښېږدى او دغه منـګى يو يا يونيم ساعت دغسي ښوروى پدغه ډول قلفيان يخى كيږي او جوړيږي. او كه تاسي دغه قلفي غواړى چي سره ونيول سي په شيدو كي يې كهويا واچوى پسته بادام او هېل ور ميده كړى او ور وايې چوى او ورسره كيوړه ور واچوى او د شيريخ په ډبه كې واچوى او يو ساعت يې وڅرخوى تاسي ته معلوميږي چي قلفي تيار دي دا قلفي د مرواري سره ډېر ښه خوند كوي.

د نيلو فر شربت
لازم مواد :-
1- د نيلوفر ګل ( 50 ګرامه ) 2- اوبه يونيم كيلو 3- بوره يونيم كيلو
4- كيوړه يو كوچنى بوتل.
د پخېدو ترتيب :- د نيلوفر ګل ماښام په اوبو كي خيشت كړى. ډېر تر ډېره بايد ( 24 ) ساعته او لږ تر لږه ( 12 ) ساعته بايد خيشته سي بيا دا پر اور باندي كښېږدى او پنځه دقيقې يې و اېشوى بيا نو دېګ راكښته كړى كښېږدى چي ساړه سي كله چي ساړه سول صاف يې كړى او په اوبو كي بوره واچوى و ېايشوى تر څو بوره تار وكړي او خټه شربت ځني جوړ سي بيا يې كښېږدى چي ساړه سي. كله چي ساړه سول كيوړه ور واچوى او بوتلان د ډكېدو د مخه ښه وچ كړى كه بوتلانو كي څو څاڅكي اوبه وې شربت خرابيږي.

د سنـګترې شربت
لازم مواد :-
1- سنـګترې دولس دانې 2- ليمو دوې دانې 3- بوره يونيم كيلو 4- اوبه يو كيلو 5- ژړ رنـګ ( رنـګ شيرين ) لږ څه.
د پخېدو ترتيب :- بوره په اوبو كي واچوى او پر اور يې كښېږدى چي و ايشي كله چي شربت خټه سول او تار يې وكړ بيا د ليمو او سنـګترې اوبه ور واچوى او يو وار يې نور و اېشوى. وروسته لږ رنـګ ور واچوى او لږ يې و اېشوى بيا يې راكښته كړى او كښېږدى چي ساړه سي. كله چي ساړه سول بيا نو بوتلان ځني ډك كړى.

د انـګورو شربت
لازم مواد :-
1- انـګور يو كيلو 2- بوره يونيم كيلو 3- اوبه يو كيلو.
د پخېدو ترتيب :- انـګور په يوه لوښي كي واچوى او اوبه يې وباسى بيا يې تر يوه ټوكره صاف كړى بيا په بوره كي اوبه واچوى او پر اور باندي يې كښېږدى. كله چي و اېشېدل د انـګورو اوبه ور واچوى او وې اېشوى. كله چي شربت ښه خټه سول تار يې وكړ راكښته يې كړى. كښېږدى چي ساړه سي كله چي ساړه سول بوتلان په ډك كړى. دا شربت د ګرمي په موسم كي ډېره فايده لري.

د الوبخارا شربت
1- الوبخارا يو كيلو 2- بوره يونيم كيلو 3- اوبه يو كيلو 4- د الوبخارا
اسينس يوه كاچغه.
د پخېدو ترتيب :- الوبخارا پرېمنځى او په اوبو كې واچوى او پر اور يې كښېږدى چي پاخه سي درې څلور دقيقې چي و اېشېدل راكښته يې كړى پوستكي او مندكه يې ځني ليري كړى بيا په دغه الوبخارا كي بوره واچوى او پر اور باندي يې كښېږدى چي ښه و ايشي او شربت يې خټه سي او تار وكړي وروسته اسينس ور واچوى كه مو خوښه وي لږ څه ژړ رنـګ ور واچوى او راكښته يې كړى چي ساړه سي كله چي ساړه سول بوتلان وچ كړى او د شربتو څخه يې ډك كړى.

د اوربشو او ليمو شربت
لازم مواد :-
1- د اوربشو اوړه 250 ګرامه 2- بوره 375 ګرامه 3- د ليمو اوبه 750ګرامه
4- ژړ رنـګ لږ څه.
د پخېدو ترتيب :- د اوربشو په اوړو كي لږلږ اوبه واچوى او لكه د پكوړو اوړه داسې نري كړى بيا په دغه اوړو كي يو كيلو اوبه واچوى او د لسو دقيقيو لپاره يې پاخه كړى. دا بايد پر خام اور باندي پاخه سي او په كاچغه يې لړى بيا يې راكښته كړى او كښېږدى چي ساړه سي كله چي ساړه سول يو وار يې تر نازك ټوكره صاف كړى او بيا يې تر پنډ ټوكره صاف كړى بيا د ليمو اوبه را وباسى چي درې پاوه وي او تر ټوكره يې بيا صاف كړى بيا د اوربشو اوبه د ليمو اوبه او بوره ښه سره حل كړى. دا شربت بايد يونيم كيلو وي بيا يې پر اور باندي كښېږډى او پاخه يې كړى. كه چي تار وكړي او خټه شربت ځني جوړ سول بيا لږ رنـګ ور واچوى او يو دوې دقيقې چي و اېشېدل راكښته يې كړى.

د مالټگگـې شربت
1- مالټگـې پنځوس دانې 2- بوره دوه كيلو 3- اوبه 250 ليټره 4- سايترك اسيد لږ څه 5- پوتاشيم ميتابائي سلفائت دوه ګرامه 6- د مالټگـې رنـګ لږڅه.
د جوړېدو ترتيب :- د مالټگـې اوبه وباسى بيا يې تر يوه ټوكره صاف كړى او پام كوى چي دا د مالټگـو اوبه بايد درې كيلو وي تر درې كيلو نه كم وي نه زيات بيا په يوه لوي خولي دېګ بوره او د مالتې اوبه په يوه غټه كاچغه باندي ښه سره ولړى او حل يې كړى دونه يې سره حل كړى چي بوره پكښي وركه سي. بيا پدې كي سايترك اسيد واچوى او بيا يې ښه سره ګډ كړى. وروسته په يوه پاو اوبو كي رنـګ واچوى او تر ټوكره يې صاف كړى او پدې كي پوتاشيم واچوى او ښه يې حل كړى او رنـګ هم ور واچوى بيا دغه په بوتلانو كي واچوى. خو بوتلان د شربتو اچولو د مخه بايد په جوشو اوبو پرېمنځى. وروسته بيا په يوه غټ دېګ كي د شربتو بوتلان كښېږدى او په دېګ كي دومره اوبه واچوى چي بوتلان نيمى پوري وي. دغه دېګ پر اور باندي كښېږدى او پر خام اور باندي اوبه پخې كړى دونه يې و اېشوى چي بوتلان ونه چوى بيا دېګ راكښته كړى او د بوتلانو پر سر باندي كاك كښېږدى او ټگـينـګ يې وتړى كله چي اوبه سړې سوې. بوتلان ځني را وباسى. دغه شربت تر اوو شپږو مياشتو پوري نه خرابيږي.

د شفتالو شربت
لازم مواد :-
1- ښه غټ غټ شفتالو يو كيلو 2- بوره يونيم كيلو 3- اوبه يو كيلو.
د پخېدو ترتيب :- شفتالو سپين كړى او د منځ مندكه يې وباسى. په بوره كي اوبه واچوى او پر اور باندي يې كښېږدى چي و اېشي. كله چي و اېشېدل شفتالو ور واچوى درې څلور دقيقې يې كښېږدى چي پاخه
سي كله چي خوړين سول راكښته يې كړى. د راكښته كېدو د مخه وګورى چي شربت خټه سوي دي او تار كوي كله چي ښه خټه سوي وه بيا يې كښېږدى چي ساړه سي كله چي ساړه سول بيا يې تر يو
نازك ټوكره وباسى او بوتلان وچ كړى د دغه شربتو څخه يې ډك كړى. هغه پاته شفتالو چي اوبه ځني نښتېدلي دي هغه په دېش كي واچوى پر سر يې كريم واچوى او وې خورى.

سـكـنـجـبـيـن
لازم مواد :-
1- بوره درې كيلو 2- سركه نيم ليتر 3- تازه نعناع يوه كوچنۍ ټوټه.
د پخېدو ترتيب :- بوره په شپږ ګيلاسه اوبو كي واچوى او پر اور باندي يې كښېږدى چي و اېشي او بيا يې تر صافي صاف كړى بيا نعناع پرېمنځى او په تار يې وتړى و دېګ ته يې واچوى بيا شربت كښېږدى چي ښه و ايشي او خټه شربت ځني جوړ سي په پاي كي سركه و شربتو ته واچوى او يو دوې دقيقې يې و ايشوى او بيا يې راكښته كړى او د وهم ځل لپاره يې بيا صاف كړى كله چي ساړه سول بوتلان ځني ډك كړى او سرونه يې ښه ور بند كړى.

د ليمو شربت
لازم مواد :-
1- د ليمو اوبه دوه ګيلاسه 2- بوره دوه كيلو.
د پخېدو ترتيب :- بوره د پنځو ګيلاسو اوبو سره په يوه دېګ كي
واچوى او كښېږدى چي و ايشي او ښه خټه سي وروسته بيا د ليمو اوبه
ور واچوى او پرېږدى چي و ايشي كله چي و اېشېدل او شربت ښه
خټه سول راكښته يې كړى.

د مالټگـې شربت
لازم مواد :-
1د مالټگـې اوبه شپږ ګيلاسه 2- بوره درې كيلو 3- اوبه دوه ګيلاسه.
د پخېدو ترتيب :- د مالټگـې اوبه بوره او اوبه په يوه دېګ كي واچوى او پر اور باندې كښېږدى تر څو و ايشي او بوره ويلي سي بيا شربت صاف كړى او په يو بل دېګ كې واچوى او پر تند اور باندي كښېږدى تر څو شربت خټه سي. دا شربت به ډېر خوندور وي او لكه مالټگـه داسي خوند كوي.

د انارو شربت
لازم مواد :-
1- د انارو اوبه يو كيلو 2- اوبه يا عرق ګلاب يو كيلو 3- بوره درې كيلو.
د پخېدو ترتيب :- اوبه يا عرق ګلاب بورې ته واچوى او پر اور باندي يې كښېږدى چي و ايشي او شربت ښه خټه سي. وروسته بيا د انارو اوبه ور واچوى او لس دقيقې يې و ايشوى چي ښه خټه سي بيا يې راكښته كړى كښېږدى چي ساړه سي كله چي ساړه سول بوتلان ځني ډك كړى.
دا شربت خوندور هم دي او ډېر ګټور هم دي.

د امو ملك شېك
دوه كيلو شيدې دومره و اېگـشوى چي يو سېر يې پاته سي او د پخېدو په مهال كي بوره ور واچوى بيا پاسته ام چي زبېښل كيږي را واخلى اوبه يې وباسى شيدې سړې كړى او په ملك شېك والا ماشين كي يې واچوى او د ام اوبه هم ورسره واچوى. كه چيري د ملك شېك ماشين نه وي تاسي كولاي سى چي سړې شيدې ام او پېروى په يوه بوتل كي واچوى ښه يې سره و وهى هغه شى ځني جوړيږي.

د بادامو ملك شيك
شيدې دومره و اېشوى چي د وو كيلو څخه يو كيلو پاته سي. كله چي شيدې پخې سوې بوره ور واچوى. بيا ( 250 ګرامه ) بادام سپين كړى او ميده يې كړى ور وايې چوى او كښېږدى چي سړې
سي وروسته يې په ملك شيك ماشين يا بوتل كي واچوى او ښه يې سره و وهى چي حل سي بيا يې په ګيلاسو كي واچوى او پر سر يې دوې كاچغي شيريخ واچوى او هر ډول خوشبويي چي ستاسي خوښه
وي ور وايې چوى او نوش جان يې كړى.

د ام مـربـاه
لازم مواد :-
اومه ام دوه كيلو 2- بوره يونيم كيلو 3- هېل دولس دانې 4- غوړي 250 ګرامه.
د پخېدو ترتيب :- ام پرېمنځى او وچ يې كړى. بيا هغه سپين او څلور ټوټگـې كړى. او د منځ مندكه يې وباسى. بيا نو په يوه دېګ كي غوړي سره كړى د هېلو دانې وباسى ور وايې چوى. كله چي سره
سول دوه كيلو اوبه ور واچوى چي و اېگـشي بيا ميده سوي ام ور واچوى يو دوې دقيقې وروسته بوره ور واچوى او كښېږدى چي پاخه سي. نيم ساعت وروسته يې وګورى كه ام پاخه وه راكښته يې كړى او كله چي ساړه سول په مرتبانه كي يې واچوى.

د الوبخارا مـربـاه
لازم مواد :-
1- توره كلكه خوږه الوبخارا نيم كيلو 2- بوره 750 ګرامه 3- عرق ګلاب څلور غټگـي كاچغي 4- تور مرچ لس دانې 5- هېل لس دانې.
د پخېدو ترتيب :- الوبخارا په سړو اوبو پرېمنځى او په يوه دېګ كي يې واچوى او پر اور يې كښېږدى. كله چي الوبخارا خوړينه سول راكښته يې كړى پوست او دانې يې ځني ليري كړى. وروسته په يو بل دېګ كي نيم كيلو بوره او يو پاو اوبه عرق ګلاب سره واچوى او پر اور باندې كښېږدى تر هغه مهاله يې و اېشوى چي شربت تار وكړي بيا دې شربتو ته پخه الوبخارا واچوى او ښه يې و اېشوى چي اوبه يې وچي سي لكه عسل داسي خټه سي بيا يې راكښته كړى او كښېږدى چي ساړه سي كله چي ساړه سول بيا نو هېل تور مرچ او كيوړه ور واچوى او په ښيښيي مرتبانه كي يې واچوى او سر يې ور بند كړى تر څو هوا ور دننه نه سي.


د الوچې مـربـاه
لازم مواد :-
1- الوچه نيم كيلو 2- بوره يو كيلو 3- هېل اته دانې.
د پخېدو ترتيب :- ښه غټه غټه الوچه دوې ټوټگـې كړى. مندكه يې وباسى بيا په يوه دېګ كي لومړى بوره او بيا ټوټه سوې الوچه ور واچوى او ښه يې سره ګډ كړى او د دېګ سر ور پټ كړى او 24 ساعته
يې كښېږدى وروسته تر 24 ساعته يې پر اور باندي كښېږدى او كرار يې ګرم كړى او څو دقيقې وروسته يې سره ولړى چي الوچه اوبه ايله كړي كله چي اوبه ايله كړي اور يې ور تېز كړى او و ايشوى تر څو يې
اوبه وچي سي او مربا پخه سي بيا هغه راكښته كړى او كښېږدى چي ساړه سي بيا يې په مرتبانه كي واچوى.


د ګاجرو مربا
لازم مواد :-
1- ګاجري يو كيلو 2- بوره نيم كيلو 3- هېل لس دانې 4- كيوړه دوې كاچغي.
د پخېدو ترتيب :- ګاجري وتراشى او څلور ځايه يې كړى يا يې خلال كړى هر هر څنـګه چي ستاسي خوښه وي كه د ګاجرو منځ كلك وي د تېرې چړې په څوكه يې ايسته كړى بيا ګاجري په يونيم
كيلو اوبو كي و اېگـشوى د دوو دقيقو لپاره يې بيا يې صاف كړى او په
بل دېګ كي د بورې سره واچوى او سر يې ور پټ كړى يو څو
دقيقې وروسته يې وګورى چي اوبه يې كړي دي كه يې اوبه ايله كړي
وې بيا يې پر اور باندي كښېږدى او تر هغه مهاله يې پخې كړى
چي ګاجري خوړيني سي او شربت يې خټه سي بيا پدې كي كيوړه
او هېل واچوى او راكښته يې كړى او كښېږدى چي ساړه سي. كله چي ساړه سول په يوه مرتبانه كې واچوى او سر يې ښه ور بند كړى.

د كـډو مـربـاه
لازم مواد :-
1- كډو يو كيلو 2- بوره يو كيلو 3- عرق ګلاب څلور غټگـي كاچغي
4- هېل شپږ دانې.
د پخېدو ترتيب :- كډو سپين كړى او ميده ميده يې كړى بيا هغه په پنجه باندي و وهى چي لږ سوري سوري سي بيا په يوه دېګ كي نيم كيلو اوبه واچوى او يو كيلو بوره ور واچوى او ښه يې و اېگـشوى چي خټه سي وروسته بيا د كډو ټوټگـې ور واچوى او نيم ساعت يې كښېږدى چي كډو ښه پوخ سي كله چي كډو پوخ سو عرق ګلاب او هېل ور واچوى او راكښته يې كړى. كښېږدى چي ساړه سي كله چي ساړه سول په مرتبانه كې واچوى او سر يې ښه ور بند كړى.

د هندوانې د پوټكي مرباه
لازم مواد :-
1- د هنډوانې پوټكۍ يو كيلو 2- بوره يو كيلو 3- ميده سوي هېل نيمه د چايو كاچغه 4- د ليمو اوبه نيم ګيلاس.
د پخېدو ترتيب :- دا مربا بايد د هندوانې د پنډ پوټكي څخه جوړه سي. لومړى د هنډوانې پوټكۍ ښه پرېمنځى سور والى يې ځني ايسته كړى او شين پوست يې ځني وتراشى او كوچنۍ كوچنۍ ټوټگـې يې كړى بيا
په يوه دېګ كي لږ اوبه واچوى بوره او د هندوانې پوټكۍ ور واچوى او
پر اور باندې كښېږدى تر څو و ايشي او د هندوانې پوټكۍ پوخ سي په
پاي كي د ليمو اوبه ور واچوى چي يو جوش يې وخوړى دېګ راكښته كړى او ميده سوي هېل ور واچوى كله چي ساړه سول په مرتبانه كې واچوى او سر يې ور بند كړى.
يادونه :- كه د ليمو اوبه نه وي هم ښه راځي.

د املي ( تمل ) مرباه
لازم مواد :-
1- املي يو كيلو 2- بوره دوه كيلو 3- هېل لس دانې.
د پخېدو ترتيب :- املي په اوبو كي و اېگـشوى او لږ موده وروسته يې راكښته كړى او په ټوكره يې وچ كړى بيا بوره و اېگـشوى او املي پكښي واچوى كله چي شربت ښه خټه سول راكښته يې كړى هېل ور واچوى او كښېږدى چي ساړه سي كله چي ساړه سول په مرتبانه كې واچوى.

د سنـګترې مربا
لازم مواد :-
1- سنـګترې 36 دانې 2- بوره يو كيلو 3- ژړ رنـګ لږ څه.
د پخېدو ترتيب :- بوره په لږ اوبو كي واچوى او ښه يې و اېشوى. كله چي و اېشېدل او تار يې وكړ راكښته يې كړى. بيا د سنـګترو اوبه وباسى بيا يې تر يو نازك ټوكره صاف كړى او بيا يې په شربتو كي واچوى او د دوهم ځل لپاره يې بيا پر اور باندي كښېږدى او يو درې دقيقې يې و اېشوى بيا يې راكښته كړى او هر څومره چي ستاسي خوښه وي رنـګ شيرين يا ژړ رنـګ ور واچوى او كښېږدى چي ساړه سي. وروسته تر سړېدو يې په مرتبانه كي واچوى او استعمال يې كړى.

د سيبو مرباه
لازم مواد :-
1- سېب يو كيلو 2- بوره نيم كيلو 3- هېل لس دانې.
د پخېدو ترتيب :- لومړى سېب سپين كړى او پر منځ يې نيمىكړى د منځ دانې يې راوباسى اوكښېږدى بيا لږ بوره په دېګ كي واچوى چي سره سي كله چي سره سول بوره ور واچوى او لږاوبه ور واچوى چي بوره وايشي بيا نو سېب ورواچوى اوتر هغه مهاله يې و ايشوى چي سېب پخيږي كله چي پاخه سول شربتو تار وكړ ميده سوي هېل ور واچوى او راكښته يې كړى.