ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
نيوليک تقريظ
 نيو ليک

تقريظ ............................................................... ١

يادښت ................................................................ ٥

يادونه ................................................................ ١٤

سريزه ............................................................... ١٧

لومړۍ څپرکۍ ........................................................... ٢٥ __٤٩

الف : لرغونپوهنه څه شی ده؟ .............................. ٢٥

ب : له نوروغلومو سره د لرغونپوهني اړيکي ..... ٣٤

دوهم څپرکۍ ............................................................... ٤٩ __ ٥٣

د لرغونپوهانو ساحوي څيړني ........................................ ٤٩

الف : د ټاکل شوي سيمي په اړه تاريخي معلومات ............ . ٥٠

ب : د ټاکل شوي سيمي په اړه جغرافيايې معلومات ........... ٥١

ج : د ټاکل شوي سيمي په اړه شفاهي معلومات ................. ٥٢

د : د ټاکل شوي سيمي په اړه مادي معلومات .................... ٥٣

دريم څپرکۍ ................................................................. ٦١ __٧٩

په هلند ( نيد ر لند ) کي د لرغونو سيمو د علمي سپړنو بهير .. ٦١ __ ٧٩

څلورم څپرکۍ ................................................................ ٨٠ __٩٠

د لرغونو اثارو بيا جوړول ................................................. ٨٠

الف : مجهز لابراتوار ......................................................... ٨٢

ب : د خاورينو لوښو بيا جوړول ........................................... ٨٣

ج : د فلزي اثارو بيا جوړول ............................................... ٨٨

د : د عضوي اثارو بيا جوړول ............................................ ٩٠

پنځم څپرکۍ ................................................................... ٩٣ __١٠٣

د لرغونو اثارو تحليل او کره کتنه ...................................... ٩٣

الف : د لرغونو اثارو د شکل تحليل اوکره کتنه .................... ٩٤

ب : د لرغونو اثارو زماني او مکاني تحليل او کره کتنه ............. ٩٦

ج : د لرغونو اثارو سياقي تحليل او کره کتنه ........................... ٩٩

د : د لرغونو اثارو د تاريخ ټاکني اصول ................................ ١٠١

شپږم څپرکۍ .................................................................... ١٠٤

د لرغونو اثارو د تاريخ ټاکني ميتودونه ............................... ١٠٤

الف : د لرغونو اثارود تاريخ ټاکني نسبي ميتودونه................. ١٠٥

ب : د لرغونو اثارو د تاريخ ټاکني مطلق ميتودونه ................. ١٠٨

١ __ د کاربن ١٤ ميتود ...................................................... ١٠٩

٢ __ د پاليو مګنيتي ميتود ................................................. ١١٢

٣ __ د دندرو کرونو لوجي ميتود ......................................... ١١٤

لنډيز او پايله : .................................................................. ١١٨

اخځونه .......................................................................... ١٢٢