ټول افغان لومړی مخ کتابتون لومړی مخ
لړليک  

د كتاب ځانګړنې:
======================================
د كتاب نوم :: له ځان سره داسې مينه وكړه
(د اروايي سكون راز)
ليكوال :: ډاكټر ګي هندريكز
ژباړن :: صالح محمدصالح
خپرندويه :: دانش خپرندويه ټولنه
چاپكال :: 1383ل/2004م كال
چاپشمېر :: (1000) ټوكه
كمپيوټرچارې :: د هوسۍ مجلې اداره
كمپوز/ ډيزاين :: په خپله ژباړن

چاپچارې
دانش خپرندويه ټولنه
Email:-danish2k2000@yahoo.com

ډالۍ:
هغه انسان ته چې راته ويلي يې وو:
”ژوند د مينې او مينه د ژوند لپاره غواړه“.

په درنښت
ژباړن