دا چې ښاغلی جنرال عبدالرازق، ښاغلی حمید لالی، ښاغلی ظاهر قدیر او هم ښاغلی همایون همایون د شه شه افغانانو په حیث، هر یو په خپل وظیفوی ساحاتو کې اکثراً شه شه کارونه کړی دی، حقیقت او واقعیت سره نږدیوالی لری، مګر دا چې دا ځوان افغانان یو لږ له احساساتو دکه سلوک هم لری، دا موضوع هم حقیقت او واقعیت سره نږدیوالی لری!

څو موده کیږی چې د دوی یو لږ شورماشور او اظهارات په میدیای فضا کې مختلفه ابعاد خپل کړی دی، اما تر اوسه پوری په دقیق ټوګه واضح نه ده، چې دا افغان ځوانان څه غواړی او د دوی دقیق علمی او قانونی غوښتنی څه دی؟

یو موضوع ته باید ښاغلی جنرال عبدالرازق، ښاغلی حمید لالی، ښاغلی ظاهر قدیر او هم ښاغلی همایون همایون، خپل اذهان معطوف کړی، او دا موضوع دلته دوی محترمو ته وړاندی کیږی:

ګران افغانستان یو جمهور ریس لری، او خوشبختانه یو عالم ریس جمهور لری!

قانونیت هم یو داسی پروسه دی، چې پس له امنیت څخه زمونږ ټولنه لپاره حیاتی ارزښت لری، تر څو رفاه او ټولنیز عدالت ته ورسیږو!

بی له شکه چې زمونږ د امنیت او قانونیت پروسی کمبودی او لږوالی لری، مګر دا زمونږ مسولیت دی، چې همدا نسبی قانونیت پروسی ته په خورا احترام سترګه او په شه افغانی سلوک تعقیب او مړاتړ وکړو!

واضح خبره ده، چې، احساساتی او نامدبرانه اعمال او سلوک مونږ ته زیان رسوی، مهم خبره دا ده، چې، نباید چې زمونږ له لږ علمی او لږپوهی څخه د ولس دښمنان او فاسد انسانان سو استفاده وکړی!

په لمړی ګام کې مونږ باید د خپل عالم جمهور ریس احترام په ځای کړو او د هغه قانونی او مدبرانه فرامین او اوامر اجرا کړو! دا د قانونیت پروسه لمړی ګام ده!

خبرو خو دیر دی، مګر لنده او با کیفیته جمله دا دی، چې، مونږ نباید خپل ذهنی مجازی تصاویر په خپل پرهاریز او جګړه یز ټولنه منعکس وکړو! په یو نظام کې یو ولسمشر دی، نه دیرش میلیونه!

مننه

---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما