ننگرهار همیشه بهار مارا کی خون آلود کرد ؟ !!!
عبدالخالق صارم
هنگامیکه از حوادث جانگداز مانند حادثه امروز ننگرهار می شنویم ، همیشه این سؤال ذهن همگی را بخود مشغول می دارد که در پس همچو حوادث کی هاست ؟
_ اگر بگوییم مجاهدین این عمل را انجام دادند ، باز می بینیم که جهاد در ادبیات اسلامی یک تعریف واضح و روشن دارد که قتال و جنگ با کفار است نه با مسلمانان ، و مردم که امروز در ننگرهار شهید شدند همه مسلمان بودند !
_ اگر بگوییم آن کسانیکه کارمندان دولتی اعم از اردو، پولیس و همه مأمورین دولتی را تکفیر می کنند ، همان ها مرتکب شدند ، باز می بینیم که کشته شدگان امروز نه از اردو بودند و نه از پولیس و نه از کارمندان دولتی بلکه همه مردم ملکی بودند که از بام تا شام مصروف کار و پیش راندن چرخه زندگی خود در بازار بودند که برای ادای نماز جنازه جمع شده بودند !
_اگر بگوییم این حادثه بر اساس خصومت های شخصی صورت گرفته است ، این هم قابل قبول نیست ، زیرا کسیکه خصومت شخصی دارد او فقط فردی را که با وی دشمنی دارد ، مورد هدف قرار می دهد ، نه اینکه بیشتر از 40 فرد را کشته و زخمی کند و دامنه خصومت خودرا گسترش دهد و تعداد دشمنان خود را به صدها برساند !
این جاست که به خاطر شناختن عاملین این حادثه و حوادث مشابه به آن باید قرآن کریم را باز نماییم ، قرآن کریم هدف و ماهیت جنگ دشمنان علیه مارا چنین توضیح می دهد :
ولن ترضى عنك الیهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم .
يهود و نصاری تا اینکه پیرو دین و آئین شان نشوی هرگز از تو خوشنود نخواهند شد !
و مي گوید :
ولايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا .
آنها همیشه با شما خواهند جنگید ، تا که اگر بتوانند شما را از دینتان منحرف کنند !
اکنون که بالای حادثه امروز ننگرهار و حوادث مشابه به آن غور می کنیم ، می بینیم که کشور ما یک سرای بی دروازه و یک مندوی جاسوسان و یک پاتوق است که ده ها هزار ملیشه صلیبی در آن لنگر انداخته است ، جاسوس های موساد اسرائیل و Cia آمریکا و ده ها شبکه استخباراتی دیگر این جا بادست باز فعالیت دارند ، لذا همین ملیشه های صلیبی با همکاری همین جاسوس های بین المللی و منافقین داخلی این جنایات نابخشودنی را مرتکب می شوند ، زیرا در منطق صلیبیزم کشتن یک مسلمان یک قهرمانی است که انجام می دهند ، مگر ما فراموش کردیم که همین صلیبی ها اعضای شهداء را قطع می کردند تا طور یادگاری نزد خود نگهدارند و به عنوان تحفه برای پاپ کلیسا تقدیم نمایند .
لذا همه اعمال تروریستی که در جهان اسلام از جاکرتا گرفته تا بوسنیا و از نیجیریا گرفته تا چیچینیا رخ می دهد ، مرتکب آن همین ملیشه های صلیبی و شبکه های استخباراتی صهیونستی همراه با منافقین داخلی ، می باشند !!!